Privacy

Algemeen

In dit privacy en cookie statement (hierna privacyverklaring genoemd) informeert de Stichting Promotie Krimpenerwaard (SPK) u over de wijze waarop de SPK persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden de SPK persoonsgegevens verwerkt, wat uw rechten zijn (als de SPK persoonsgegevens van u verwerkt) en andere informatie die te maken heeft met hoe de SPK omgaat met persoonsgegevens. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van alle relaties van de SPK, verkregen via verschillende aanmeldprocessen als deelnemer,lid donateur, geïnteresseerde of nieuwsbriefontvanger en vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van de SPK (www.ontdekdekrimpenerwaard.nl, www.uitindewaard.nl en www.cadeaubonkrimpenerwaard.nl)

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een natuurlijke persoon zeggen. Bijvoorbeeld naam, e-mailadres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een natuurlijke persoon herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.

De Stichting Promotie Krimpenerwaard (SPK)

De SPK hecht zeer aan het op een juiste en zorgvuldige wijze van verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van deelnemers, leden, nieuwsbriefontvangers en overige geïnteresseerden. De SPK verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De SPK is verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Wilt u hierover contact opnemen met de SPK, mail dan naar: info@uitindewaard.nl

Leeswijzer privacyverklaring

Deze privacyverklaring is opgedeeld in verschillende onderdelen. De hoofdlijnen zijn als eerste beschreven.

 

Welke persoonsgegevens verzamelt de SPK en wat wordt er mee gedaan?

De SPK verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct een relatie hebben, Dit zijn alleen mensen die zich zelf hebben aangemeld via het aanmeldingsformulier op de website. Dit zijn dus alleen persoonsgegevens uit uw eigen aanmelding/registratie.

De categorieën persoonsgegevens die de SPK verwerkt zijn:

  • Persoonlijke gegevens (zoals naam, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer)
  • Financiële gegevens (zoals IBAN, betaalgegevens)

De SPK verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

Bij aanmelding geeft men dan ook toestemming om deze gegevens op te slaan in een databse bij het secretariaat van de Stichting, en worden NAW gegevens op de website(s) vermeld zoals betrokken zelf aangeeft.
Deze database zal niet worden gedeeld met externe partijen.

De SPK zal deze database gebrukken om met enige regelmaat de eigen deelnemers te informeren over wat er zoal speelt middels een nieuwsbrief.
Dee nieuwsbrief zal niet openbaar worden gemaakt, maar alleen aan deelnemers worden verstrekt.

 

Hoe lang bewaart de SPK uw persoonsgegevens?

De SPK bewaart persoonsgegevens totdat deelnemer zich afmeld als deelnemer.

 

Hoe gaat de SPK om met beveiliging, vertrouwelijkheid en externe partijen?

Wij zijn ons ervan bewust dat persoonsgegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan. Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen de SPK of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

De SPK heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking

 

Wie kan er bij persoonsgegevens?

Binnen de SPK worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt door het secretriaat en gedeeld met de administratieve medewerker.
De aangeven NAW gegevens op de eerder genoemde websites zijn door de deelnemers zelf aangeleverd en dus altijd openbaar.

 

Wat zijn uw rechten?

De AVG geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Volgens de AVG heeft u verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens die de SPK verwerkt: het recht van informatie (daar dient deze privacyverklaring voor), het recht van inzage, het recht van correctie, het recht van verwijdering en het recht om toestemming in te trekken.

Recht van inzage, recht van correctie of recht van verwijdering

U kunt op elk moment een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doen, of u kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Correctie van uw gegevens kunt u aangeven via info@uitindewaard.nl

Houd er rekening mee dat de SPK in sommige gevallen om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit vast te stellen. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u voorbeeldbrieven voor verzoeken. 

 

Recht om toestemming in te trekken

U heeft het recht om toestemming in te trekken (Recht van verzet) waarmee u bezwaar kunt maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens als het gaat om commerciële doeleinden of bij bijzondere persoonlijke omstandigheden.
dit recht houdt in dat u indien u hier gebruik van wil maken uw gegevens van alle website worden verwijderd alsmede uit onze database.

 

Websitebezoekgegevens en cookies

In het interne beheersysteem van de website van de SPK worden enkele algemene websitebezoekgegevens opgeslagen (waaronder het tijdstip van bezoek en het IP-adres van uw computer). Deze gegevens worden gebruikt voor geanonimiseerde statistische analyse van bezoek- en klikgedrag op de website. De SPK anonimiseert deze gegevens zo veel mogelijk. Deze gegevens blijven van de SPK en worden niet aan derden verstrekt.


Waar kan ik terecht met een vraag of klant in verband met privacy?

Voor vragen of klachten over deze privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens door de SPK kunt u contact opnemen met het secreatariaat: 0180 68 15 30 of info@uitindewaard.nl  Graag helpen wij u verder. 

 

Wijzigingen privacybeleid

De SPK streeft naar een zo actueel mogelijk privacybeleid en behoudt zich daarom het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De meest recente versie van de privacyverklaring zal altijd op deze website worden gepubliceerd.

Versie: mei 2018

 

  • cadeaubonwebsite